Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Den Lægelige VidereuddannelsepilCOVID-19 og dit uddannelsesforløb

COVID-19 og dit uddannelsesforløb

Sundhedsministeriet har d. 20. november 2020 besluttet at give dispensation, så den obligatoriske kursusaktivitet kan fortsætte. Det gælder både de generelle obligatoriske kurser, forskningstræningskurser og de specialespecifikke kurser. Se dispensation.

Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udsendt anbefalinger for kursusafvikling af Sundhedsstyrelsens kurser i den lægelige videreuddannelsen. De tre videreuddannelsesregioner følger disse anbefalinger i forbindelse med planlægning og afholdelse af de generelle obligatoriske kurser. Se anbefalingerne.


Teoretiske kurser og lignende

  • Alle generelle obligatoriske kurser i regionen var aflyst fra marts til og med juni måned 2020. Så vidt muligt har alle fået tildelt erstatningskursus i efteråret 2020 eller begyndelsen af 2021.
  • SOL1, 2 og 3 blev aflyst fra marts til og med juni måned 2020. Alle kursister har fået besked om placering på et nyt kursus senere i 2020 eller i foråret 2021.
  • Alle temadage, informationsmøder, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis var aflyst i foråret 2020. Aflyste aktiviteter erstattes ikke, men er genoptaget i efteråret 2020 og er i de fleste tilfælde omlagt til videoløsninger.
  • Forskningstræningskurser blev aflyst i foråret 2020. Berørte kursister er kontaktet direkte og sikret erstatningskurser.
  • Alle specialespecifikke kurser blev aflyst i foråret 2020. Berørte kursister har fået besked om erstatningskursus via hovedkursuslederen.
  • Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin, skal du fortsat møde til planlagte tjenester i lægevagten. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse lægevagten om det af hensyn til planlægning af kørevagter.


Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus eller anden kursusaktivitet pga. COVID-19 står i informationen nedenfor.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver.
Du kan læse mere her: Sundhedsstyrelsen      Danske Regioner.

Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil Videreuddannelsessekretariatet søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger, således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan fortsat ikke garantere, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogle uddannelseslæger.
 

KBU-læge

Der er tre kursusrækker: Akut behandling, Læringskursus og Kommunikationskursus.

Alle kursister på et aflyst kursus i foråret 2020 er blevet/bliver tilbudt et erstatningskursus. Hvis det ikke har været muligt at tilbyde erstatningskursus i dit KBU-forløb, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet KBU.
Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3.

Vi giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der har fået aflyst et kursus pga. COVID-19.

Hvis Akutkurset aflyses pga. COVID-19, skal din afdeling sikre, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage dine opgaver i delforløbet, herunder evt. håndtering af akutte patienter.

Introduktionslæge

Hvis du ikke har gennemført kurset Vejlederkursus/Vejledning i klinikken/Klinisk vejledning pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres så hurtigt, det er muligt.

Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

Du kan altså søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt Vejlederkursus, hvis dit kursus er blevet aflyst af COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.
 

Hoveduddannelseslæge

De tre generelle kurser SOL1, SOL2 og SOL3.
Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Alle kursister på et aflyst kursus i foråret 2020 er blevet/bliver tilbudt et erstatningskursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.
Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3.
Videreuddannelsessekretariatet vil sørge for, at Sundhedsstyrelsen får besked om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Specialespecifikke kurser:

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller evt. et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatnings- eller et tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hovedkursuslederen eller delkursuslederen, om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er hoved- eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og evt. erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen.

Videreuddannelsessekretariatet forventer, at du får yderligere information fra din hovedkursusleder. Hvis dette ikke sker, har du selv ansvaret for at kontakte hovedkursuslederen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for Specialespecifikke kurser.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.

Læger ansat i almen praksis eller i hoveduddannelse i Almen medicin

Aflyste temadage, returdage og supervisionsgrupper erstattes ikke.

Autorisation til selvstændigt virke

Denne autorisation søges gennem www.logbog.net. Det er et krav, at såvel kompetencer, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Det betyder, at et kursus, der er blevet aflyst som følge af COVID-19, bevirker, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.

Videreuddannelsessekretariatet godkender derfor det/de aflyste kursus/kurser i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives, når det er helt sikkert, at kurset/kurserne ikke kan gennemføres inden afslutning af KBU, så du uhindret kan søge om ret til selvstændigt virke.

Bemærk, at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32, stk. 3. Du har fået besked om tidspunkt for erstatningskursus med mindre, du er på orlov.

Speciallægeautorisation

Denne autorisation søges af de fleste gennem www.logbog.net.

Alle kompetencer, de generelle kurser og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt, før dokumentationen indsendes. Du kan søge om speciallægeanerkendelse op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid kan eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen.

Kravet om opfyldelse af alle godkendelser betyder, at et kursus, der blev aflyst som følge af COVID-19, bevirker, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da dokumentationen så ikke kan indsendes.

Videreuddannelsessekretariatet kan midlertidigt godkende de(t) aflyste kurser/kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om, hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives før dit hoveduddannelsesforløb afsluttes, når det er helt sikkert, at kurset/kurserne ikke kan gennemføres inden afslutning af hoveduddannelsen.

Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens §32 stk.3.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der som udgangspunkt ikke gives forhåndsgodkendelse af de specialespecifikke kurser på samme måde som for SOL1, 2 og 3. Hvis et eller flere specialespecifikke kurser ikke kan gennemføres under uddannelsen som følge af COVID-19, skal du selv kontakte hovedkursuslederen med henblik på en vurdering af, hvorvidt det er muligt at opnå de krævede kompetencer, enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er fortsat hovedkursuslederen, der skal attestere for kurset i logbogen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan altså uhindret søge om speciallægeautorisation under forudsætning af, at du alene mangler 'Attestation for tid' for den afsluttende ansættelse.

Du kan få mere generel information på disse to link:

Information fra Sundhedsstyrelsen

Information fra Yngre Læger


Siden er sidst opdateret 5-2-2021
Sundhedsuddannelser